Suomen Vaihdepalvelut Oy:n yleiset sopimusehdot 1/2018 Liite 1

TIETOSUOJALIITE

1. TAUSTA JA TARKOITUS

Suomen Vaihdepalvelut Oy:n (”Vaihdepalvelut”) ja sen kanssa sopimuksen solmineen asiakkaan (”Asiakas”) väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan tätä Suomen Vaihdepalvelut Oy:n yleisten sopimusehtojen tietosuojaliitettä, kun Vaihdepalvelut käsittelee käsittelijänä henkilötietoja rekisterinpitäjänä toimivan Asiakkaan lukuun. Jos tämän tietosuojaliitteen ja yleisten sopimusehtojen henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan ensisijaisesti tämän tietosuojaliitteen ehtoja.

Tämän tietosuojaliitteen tarkoituksena on sopia Asiakkaan henkilötietojen suojasta ja tietoturvasta Vaihdepalvelun tuottaessa Asiakkaalle yleisten sopimusehtojen mukaisia palveluita. Vaihdepalvelu ja Asiakas noudattavat kulloinkin sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä käsitellessään Vaihdepalvelun ja Asiakkaan välisen sopimuksen perusteella rekisteröityjen henkilötietoja. Tietosuojalainsäädännöllä tarkoitetaan henkilötietojen suojaan liittyvää kansallista ja EU-lainsäädäntöä, kuten Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679). Niitä tietosuojaan liittyviä termejä, joita ei ole määritelty tässä tietosuojaliitteessä, käytetään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen määrittämällä tavalla. Palvelussa Vaihdepalvelut käsittelee henkilötietoja yleisten sopimusehtojen mukaisten palveluiden tuottamiseksi Asiakkaalle. Palvelut voivat olla esimerkiksi numerotiedustelun tuottamiseen liittyviä palveluita. Rekisteröidyt ovat toimeksiannon kohteena olevia asiakkaita tai näiden henkilöstöä, toimeksiantoon liittyviä muita henkilöitä ja/tai Asiakkaan henkilöstöä.

Toimeksiannon kohteena olevista asiakkaista tai näiden henkilöstöstä käsitellään palvelun toteuttamiseksi ja toimeksiantojen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakasnumero, nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot, pankkiyhteystiedot ja muut toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot toimeksiannon kohteesta. Lisäksi toimeksiantojen hoitamiseksi voidaan käsitellä muita tarpeellisia tietoja mukaan lukien laskutustietoja, laskua, sen määrää ja perustetta sekä sen maksamista koskevia tietoja, toimeksiannon asianumeroa ja sen käsittelyvaihetta koskevia tietoja, perintätoimenpiteitä ja perinnän vaihetta koskevia tietoja, rekisteröidyn itse antamia tietoja sekä viranomaisilta ja julkisista rekistereistä saatavia toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeellisia tietoja, viranomaispäätöksiä ja täytäntöönpanotietoja sekä tietoja asiakaspalvelun kanssa käydyistä puhelinkeskusteluista ja muusta viestinnästä.

Asiakkaan henkilöstöstä käsiteltäviä tietoja ovat nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

2. TIETOJEN KÄSITTELY

Asiakas siirtää Vaihdepalvelulle ja Vaihdepalvelun järjestelmiin vain sellaista tietoa, jota sillä on oikeus käsitellä kulloinkin soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan.

Vaihdepalvelut ja sen alaisuudessa toimiva henkilöstö käsittelee Asiakkaan lukuun henkilötietoja vain sopimuksen ja sen liitteiden, kuten tämän tietosuojaliitteen, mukaisesti sekä mahdollisen erikseen sovitun kirjallisen ohjeistuksen mukaisesti, ellei kulloinkin sovellettavassa lainsäädännössä toisin vaadita. Jos Vaihdepalvelut huomaa, että kirjallinen ohjeistus on lainvastainen, Vaihdepalvelut tiedottaa Asiakasta tästä lainsäädännön vaatimuksesta ennen käsittelyä. Vaihdepalvelut ei kuitenkaan tiedota asiasta, jos ilmoittaminen on kielletty kyseisessä lainsäädännössä yleistä etua koskevien tärkeiden syiden vuoksi.

Vaihdepalvelut varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta.

Suomen Vaihdepalvelut Oy:llä on oikeus siirtää ja luovuttaa henkilötietoja Asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen ja kulloinkin sovellettavan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa tilanteissa esimerkiksi rekisteröidylle itselleen ja/tai tuomioistuimille, ulosottoviranomaisille, poliisiviranomaisille, luottotietoyhtiöille ja/tai numero-, osoite- ja yhteystietopalveluyrityksille tietojen tarkistamista varten.

Sopimuksen päätyttyä Vaihdepalvelut poistaa kohtuullisessa ajassa ne sopimuksen perusteella asiakkaan lukuun käsitellyt henkilötiedot, joita soveltuvan lainsäädännön vuoksi ei ole perusteltua säilyttää. Vaihdepalvelut säilyttää henkilötietoja sen aikaa kuin se on soveltuvan lainsäädännön vuoksi perusteltua, minkä jälkeen ne sopimussuhteen loputtua poistetaan kohtuullisessa ajassa.

3. TIETOTURVA

Vaihdepalvelut toteuttaa riittävät suojatoimet asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimien täytäntöön panemiseksi niin, että käsittely täyttää sovellettavan lainsäädännön vaatimukset. Näissä teknisissä ja organisatorisissa toimenpiteissä huomioidaan riskiä vastaava turvallisuustason varmistaminen kuten:

  • tarvittaessa henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus;
  • kyky taata käsittelyjärjestelmien ja palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus;
  • kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai teknisen vian sattuessa;
  • menettely, jolla testataan, tutkitaan ja arvioidaan säännöllisesti teknisten ja organistoristen toimenpiteidentehokkuutta tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi.

Vaihdepalvelut kiinnittää huomiota turvallisuustason arvioimisessa käsittelyn sisältämiin riskeihin, erityisesti siirrettyjen, tallennettujen tai muutoin käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuvan tai laittoman tuhoamisen, häviämisen, muuttamisen, luvattomat luovuttamisen tai henkilötietoihin pääsyn vuoksi.

Jos tapahtuu Asiakkaan lukuun käsiteltäviä henkilötietoja koskeva tietoturvaloukkaus, Vaihdepalvelut ilmoittaa siitä Asiakkaalle ilman aiheetonta viivästystä saatuaan sen tietoonsa. Ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja Vaihdepalvelun saatavilla olevat tiedot, Vaihdepalvelut antaa Asiakkaalle tarpeelliset tiedot tietoturvaloukkauksesta, jotta Asiakas voi täyttää sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimukset, kuten ilmoitusvelvollisuutensa tai tietoturvaloukkausten dokumentointivelvollisuutensa. Asiakas ilmoittaa Vaihdepalvelulle ilman aiheetonta viivästystä, jos Asiakkaan tietoon tulee tietoturvaloukkaus, joka saattaa koskea Vaihdepalvelun Asiakkaan lukuun käsittelemiä henkilötietoja. Jos Vaihdepalvelut tarvitsee tietoturvaloukkaustilanteessa tarpeellisia tietoja Asiakkaalta voidakseen täyttää tämän tietosuojaliitteen ja lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa, Asiakkaan on annettava ne Vaihdepalvelulle ilman aiheetonta viivytystä.

4. AUDITOINTIOIKEUS

Asiakkaalla ja/tai sen tätä tarkoitusta varten valtuuttamalla kolmannella taholla on oikeus suorittaa auditointi, kuten tarkastus, arvioidakseen tämän liitteen mukaisten tietosuojavelvoitteiden täyttämistä ja tietoturvan tasoa. Valtuutettu kolmas taho ei saa olla Vaihdepalvelun suora kilpailija. Vaihdepalveluilla on oikeus määrittää, onko valtuutettu kolmas taho Vaihdepalvelun suora kilpailija. Suomen Vaihdepalvelut Oy:llä on oikeus edellyttää sellaisen valtuutetun kolmannen tahon käyttämistä auditointiin, joka ei ole suora kilpailija.

Vaihdepalvelun tulee osallistua tarkastuksiin ja antaa Asiakkaalle kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen Vaihdepalvelun velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa myös Vaihdepalvelun käyttämien alihankkijoiden toiminta niiltä osin, kuin se on tarpeen palvelussa käsiteltävien henkilötietojen suojaamiseksi. Asiakas vastaa tarkastuksen kustannuksista kolmannen tahon osalta, muilta osin osapuolet vastaavat omista kustannuksistaan. Asiakkaalla ja sen valtuuttamalla kolmannella taholla on salassapitovelvollisuus auditoinnissa ilmi käyneistä Vaihdepalvelun liikesalaisuuksista. Auditointioikeuden käyttämisestä ja auditoinnin sisällöstä ja menettelyistä sekä ajankohdasta sovitaan aina erikseen Vaihdepalvelun kanssa. Auditoinnin ajankohta voi olla aikaisintaan kolmekymmenen (30) päivän kuluttua auditointia koskevasta kirjallisesta yhteydenotosta.

Myös viranomaisilla on tarkastusoikeus esimerkiksi silloin, kun viranomainen tarkastaa Asiakkaan prosessia, johon kuuluu osana Vaihdepalvelun Asiakkaalle käsittelijänä toimittama palvelu.

5. ALIHANKKIJAT

Asiakas antaa tällä tietosuojaliitteellä Vaihdepalvelulle luvan käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä. Alihankkijat käsittelevät henkilötietoja heidän kanssaan sovitun mukaisessa laajuudessa.

Vaihdepalvelut ilmoittaa Asiakkaalle tulevista muutoksista alihankkijoissa. Jos Asiakas ei anna lupaa uuden alihankkijan käyttämiseksi henkilötietojen käsittelyssä, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa alihankkijoiden muutosilmoituksesta. Jos Asiakas ei irtisano sopimusta, Vaihdepalvelut voi käyttää ilmoitettuja uusia alihankkijoita. Asiakkaan irtisanoessa sopimuksen noudatetaan yleisten sopimusehtojen kohtaa sopimuksen irtisanomisesta ja irtisanomisajasta.

Vaihdepalvelun käyttäessä alihankkijoita Asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn, Vaihdepalvelut huolehtii siitä, että alihankkijaan sovelletaan sopimuksen tai muun oikeudellisen asiakirjan perusteella samoja tai vähintään yhtä tiukkoja tietosuojavelvoitteita kuin tässä tietosuojaliitteessä. Erityisesti alihankkijan on annettava riittävät takeet siitä, että käsittelyyn liittyvät tekniset ja organisatoriset toimet toteutetaan niin, että käsittely täyttää sovellettavan lainsäädännön vaatimukset. Jos Vaihdepalvelun alihankkija ei täytä tietosuojavelvoitteitaan, on Vaihdepalvelut edelleen täysimääräisesti vastuussa alihankkijan velvoitteiden suorittamisesta suhteessa rekisterinpitäjään.

6. KÄSITTELY EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLA

Henkilötietoja ei siirretä eikä luovuteta Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai Euroopan komission päättämien riittävän tietosuojan tason maiden ulkopuolelle ilman, että Vaihdepalvelut ilmoittaa asiasta etukäteen Asiakkaalle. Jos Asiakas ei anna lupaa siirtoon, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa ilmoituksesta. Asiakkaan irtisanoessa sopimuksen noudatetaan yleisten sopimusehtojen kohtaa sopimuksen irtisanomisesta ja irtisanomisajasta.

Mikäli henkilötietoja siirretään Euroopan unionin, Euroopan talousalueen ja Euroopan komission päättämien riittävän tietosuojan tason maiden ulkopuolelle, osapuolet käyttävät asianmukaisia suojatoimia, kuten Euroopan komission vahvistamia tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita.

7. AUTTAMINEN

Vaihdepalvelut auttaa omalla kustannuksellaan Asiakasta asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti rekisterinpitäjänä toimivan Asiakkaan velvollisuuden vastata tiettyihin rekisteröidyn oikeuksia koskeviin pyyntöihin. Nämä pyynnöt voivat koskea i) oikeutta tietojen oikaisuun; ii) oikeutta tietojen poistamiseen; iii) oikeutta käsittelyn rajoittamiseksi tai iv) oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Osan näistä tehtävistä Asiakas voi suorittaa Vaihdepalvelun palvelun osana olevan järjestelmän kautta. Ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja Vaihdepalvelun saatavilla olevat tiedot Vaihdepalvelut auttaa Asiakasta varmistamaan, että tämä voi rekisterinpitäjänä täyttää velvollisuutensa vaikutustenarviointia tai valvontaviranomaisen ennakkokuulemista varten soveltuvan lainsäädännön niin vaatiessa.

Vaihdepalvelut saattaa Asiakkaan saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen soveltuvassa lainsäädännössä säädettyjen rekisterinpitäjän ja käsittelijän välisen suhteen velvollisuuksien noudattamisen osoittamiseksi. Vaihdepalvelun on välittömästi ilmoitettava Asiakkaalle, jos Vaihdepalvelut katsoo, että mahdollisesti erikseen sovittu Asiakkaan kirjallinen ohjeistus rikkoo soveltuvaa kansallista tai EU:n tietosuojalainsäädäntöä.

Jos Vaihdepalvelut tarvitsee Asiakkaalta tietoja tai muuta apua voidakseen täyttää tämän kohdan 7. mukaiset auttamisvelvollisuutensa, Asiakkaalla on velvollisuus ilman aiheetonta viivytystä maksutta tarjota nämä tiedot tai muu Vaihdepalvelun pyytämä apu.

Yhteystiedot

Suomen Vaihdepalvelut Oy
Isokatu 16 B 12
90100 Oulu
* Puhelun hinta on pvm/mpm